Сага Глобал: леснота при търговията с финансови инструменти

Нашата фирма Сага Глобал Финакорп ООД е основано през 2018 г. с идеята да предостави на заводите от ЕСТЕ достъп до борсова търговия във връзка с промяната на статута на квотите за емисии на ПГ.

В екипа на Сага Глобал Финакорп работят кадри със значителен опит в търговията с квоти на емисии от началото на Втори Период на ЕСТЕ, които са работили в тази сфера и имат зад гърба си стотици успешно реализирани сделки с индустирални клиенти от Централна и Източна Европа под формата на сделки по извънборсово договаряне с доставка до 3 работни дни или срочни договори с доставка над един месец.

Именно нашите служители могат да ви запознаят с настъпилите промени и разликите между правилата за сключване на сделки с квотите на емисии, когато бяха определяни като стоки и новите правила за търговия с квотите като финансови инструменти.

ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС въвежда дефиниция на квотите на емисии на ПГ от европейската схема за търговия с емисии като финансов инструмент във всички страни на ЕС. В България тази промяна е въведена с новия Закон за пазарите на финансови инструменти, който влезе в сила на 16 февруари 2018 г.

В съответствие с изискванията произтичащи от Директивата и влизането в сила на Новия Закон за пазарите на финансови инструменти в България от 16 февруари 2018 г. лицата, които сключват сделки с квоти на емисии и които не са оператори с участие в ЕСТЕ, трябва да притежават лиценз за търговия с финансови инструменти, който в България се издава от КФН, а в другите страни на ЕС – от регулаторния орган със сходни функции.

В пълно съответствие с тези нови изисквания, Сага Глобал Финакорп ООД получи разрешение от КФН за обвързан агент на инвестиционен посредник и има право да предоставя и извършва срещу възнаграждение от името и на пълна и безусловна отговорност на ИП следните инвестиционни услуги и дейности:

 • предлагане на финансови инструменти;

 • отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки;

 • приемане и предаване на нареждания от клиенти;

 • предоставяне чрез лица, притежаващи сертификат за инвестиционен консултант, на инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предоставяне на съвети по отношение на предлаганите от инвестиционния посредник услуги;

 • консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение;

Инвестиционният посредник, от чието име Сага Глобал Финакорп ООД извършва тези дейности е Загора финакорп АД. Загора Финакорп АД има пълен лиценз на инвестиционен посредник издаден от КФН, който му разрешава да извършва следните инвестиционни услуги и дейности:

 1. Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

 2. Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

 3. Сделки за собствена сметка с финансови инструменти;

 4. Управление на портфейл;

 5. Инвестиционни съвети;

 6. Поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

 7. Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);

 8. Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

 9. Предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

 10. Съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

 11. Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

 12. Инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

 13. Услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;

Станете наш клиент Ако желаете да се възползвате от инвестиционните дейности и услуги, които предлагаме, не се колебайте да се свържете с нас. Нашите търговци ще ви дадат актуална пазарна информация, ще ви разяснят съпките за сключване на сделки и ще приемат вашето нареждане за изпълнение към ИП професионално, акуратно и на езика, който ви е най-удобен за комуникация.

Свържете се с наш експерт на един от следните езици: български, английски, румънски, словашки, френски, руски.