Борсова търговия през лицензиран ИП

  • ИП Загора Финакорп АД и обвързаният му агент Сага Глобал Финакорп ООД предлагат достъп до борсова търговия на своите клиенти като им предлагат изпълнение на поръчки на най-ликвидния пазар за търговия с квоти – The ICE.

  • С подписване на договора за сключване на сделки с финансови инструменти, ИП отваря клиентска сметка на клиента, по която могат да се държат парични средства и активи.

  • След този етап обвързаният агент Сага Глобал Финакорп ООД предоставя информация на клиента за движението на цените, обяснява параметрите на предлаганите финансови сделки, приема поръчки и ги предава за изпълнение на ИП, координира комуникацията с клиента.

  • За всяка сключена сделка по нареждане на клиента ИП изпраща потвръждение. В началото на следващия работен ден клиентът получава дневен отчет за състояние на клиентската си сметка на база всички извършени транзакции, налично салдо по сметката в парични средства и квоти.

  • Клиентът има възможност да държи отворени дългосрочни позиции за покупка/продажба на квоти със срочен договор по съответните търгувани падежи на борсата ICE.

  • Клиентът има възможност да затваря и отваря позиции на борсата при единствено условие да се спазват специалните условия за търговия на чуждестранни пазари.

  • Клиентът има възможност да хеджира своите нужди от покупка на квоти на всички търгувани падежи до 2023 г., което дава яснота и предвидимост в стратегията на фирмата