Услуги

Сага глобал финакорп ООД е обвързан агент на ИП Загора Финакорп АД и може да отправя покани до клиенти за сключване на сделки, както и да приема и предава нареждания на клиенти.

Сага Глобал Финакорп ООД получи разрешение от КФН за обвързан агент на инвестиционен посредник и има право да предоставя и извършва срещу възнаграждение от името и на пълна и безусловна отговорност на ИП следните инвестиционни услуги и дейности:

 • предлагане на финансови инструменти;

 • отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки;

 • приемане и предаване на нареждания от клиенти;

 • предоставяне чрез лица, притежаващи сертификат за инвестиционен консултант, на инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предоставяне на съвети по отношение на предлаганите от инвестиционния посредник услуги;

 • консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение;

Видове нареждания:

 • Най-често получаваните поръчки са пазарните поръчки. В този случай Клиентът е получил достатъно информация предварително, за да вземе решение да сключи сделка на пазарна цена. В този случай при изпълнение на получената пазарна поръчка ИП купува или продава от клиента количеството квоти на съответния падеж на текущата пазарна цена;
 • Съществуват и така наречените лимит и стоп-лимит поръчки. В тези случаи Клиентът има изчакваща стратегия, защото очаква пазарът да тръгне в определена посока или иска да се предпази от движение в обратна от очакваната от него посока.

  Например, ако Клиентът иска да купи квоти на цена под текущата пазарна цена, той може да даде лимит поръчка за определена цена. Тази поръчка се въвежда на борсата от ИП и се очаква изпълнение. Ако иска да се застрахова от движените нагоре, може едновременно с това да даде стоп-лимит поръчка, която става активна само ако нивото на стопа бъде достигнато.

  Стоп поръчките имат за цел да ограничат риска от загуба при отворена позиция и се използват при активна търговия.

Сага Глобал Финакорп ООД изготвя седмичен пазарен анализ, който включва преглед на движението на цените за изминалата седмица, технически и фундаментален анализ на предстоящата седмица, както и предстоящи събития в средносорчен план. Абонирате се за нашия бюлетин.