Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП“ ООД

I. Въведение

САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД (наричано за кратко „дружеството“ или „Администратора“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Aгенция по вписванията с ЕИК: 205087790, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 41 и Интернет страница http://www.saga-global.com/ .

Сага глобал финакорп ООД извършва дейност в областта на търговията с квоти на емисии като предоставяне и извършване срещу възнаграждение от името и на пълна и безусловна отговорност на инвестиционен посредник на инвестиционни услуги и дейности, както следва: отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки; приемане и предаване на нареждания от клиенти; предлагане на финансови инструменти; предоставяне чрез лица, притежаващи сертификат за инвестиционен консултант, на инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предоставяне на съвети по отношение на предлаганите от инвестиционния посредник услуги; консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение

Сага глобал финакорп ООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“) Сага глобал финакорп ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики, Сага глобал финакорп ООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Запознаването с настоящата Политика преди използване на нашите услуги е наложително, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни, необходими на Сага глобал финакорп ООД за пълноценното предоставяне на услугите.

1. Цели и обхват на Политиката

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Сага глобал финакорп ООД цели да информира физическите лица относно:

 целите и средствата на обработване на личните данни;

 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

 основанието за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;

 информация за правото на достъп, за правото на коригиране и заличаване на събраните данни.

2. Термини и дефиниции:

 • „Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработването на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 • „Обработване“ - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „Администратор“ - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • „Съвместни Администратори“ – когато двама или повече Администратори съвместно определят целите и средствата за обработване на лични данни, те са съвместни Администратори;
 • „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора
 • „Регистър“ - означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.
 • „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.
 • „Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „Профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 • „Нарушение на сигурността на лични данни“ - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
 • „Основно място на установяване“ – седалището на Администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако Администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която Администраторът работи, за да действа от името на Администратора и да се занимава с надзорните органи.
 • „Получател“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 • „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на Администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни

3. Правно основание за обработването на лични данни, източници на лични данни и срок, за който се съхраняват събраните лични данни:

Сага глобал финакорп ООД обработва лични данни на следните основания:

 Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие на субекта на данните;

 При наличие на законово задължение за обработване на данните;

 При сключване или изпълнение на договор, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

 Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение, че той не противоречи на законните интереси на физическото лице

Сага глобал финакорп ООД обработва лични данни, предоставени от служители, клиенти, възложители, доставчици, контрагенти и други физически лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на услуги от предмета на дейността си, както и за подготовка и сключване на договори.

Сага глобал финакорп ООДобработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, като лицето, предоставило тези данни на Сага глобал финакорп ООД се задължава:

 1. да предостави на третото лице данни за Администратора;
 2. да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;
 3. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни на лицето, за което се отнасят.

Лични данни се съхраняват за период, необходим съгласно целите, за които те са събрани или за срок, установен в нормативен акт.

При дадено съгласие от субекта на лични данни за директен маркетинг, личните данни се съхраняват докато същият не се отпише или поиска да бъде отписан.

4. Средства, принципи и цели на обработването:

4.1. Сага глобал финакорп ООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване.

Сага глобал финакорп ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като с писмен договор определя целите и обемът на задълженията, възложени от Администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на Сага глобал финакорп ООД се явяват например служителите на Администратора, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица са надлежно регламентирани във вътрешни актове на Администратора, както и в трудовите характеристики на съответните служители. Обработващи са и трети лица извън структурата на Администратора, на които е възложено обработването на лични данни от името на Администратора.

4.2. Посочените действия по обработване се извършват при спазване на следните принципи:

 1. законосъобразност на обработването на лични данни;
 2. целесъобразност на обработването на лични данни;
 3. пропорционалност на обработването на лични данни;
 4. актуалност на обработваните лични данни;

4.3. Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения и преддоговорни, и договорни отношения, при осъществяване на своята дейност, Сага глобал финакорп ООД обработва лични данни на своите служители, клиенти и на трети лица, за следните цели:

- администриране на трудовоправни отношения: лични данни на лица, кандидатстващи за работа и служители по повод съществуващо трудово правоотношение (обработването на данни е най-често вследствие на изпълнение на нормативно установени задължения на Администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо дейността му, финансово-счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане и други);

- администриране на договорни отношения с инвестиционния посредник : лични данни на лица преди договор за услуга и настоящи клиенти (включително когато е дадено изрично съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето).

- администриране на договорни отношения в случаите, когато не се изисква лиценз или разрешение : лични данни на лица преди договор за услуга и настоящи клиенти (включително когато е дадено изрично съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето).

- за целите на развитие на нашата маркетинг и търговска дейност – за разработване на нови продукти и услуги, които можем да предложим на потенциалните клиенти на инвестиционния посредник, за разработване на маркетинг и рекламни дейности, за проучване на изискванията на потнециалните клиенти ни с цел формиране на нови продукти, които можем да им предложим. По този начин ние се стремим да разширим пазарния си дял, да повишим качеството на нашите услуги и удовлетвореността на вас – нашите клиенти.

5. Категории обработвани лични данни и регистри

5.1. Категории лични данни, които Сага глобал финакорп ООД обработва за осъществяване на своята дейност:

 1. Свързани с физическата идентичност на физическите лица – име, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон, е-mail, IP адрес и др.;
 2. Свързани с икономическата идентичност –финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, данни, необходими за идентифициране за целите на данъчното законодателство на територията на юрисдикцията, където лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция, функция на контролиращи лица и др.;
 3. Свързани със социалната идентичност – образование, трудова дейност, гражданство;
 4. Други лични данни, които може да бъдат предоставени за получаването на услуга на „САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП“ ООД.

5.2. Обработваните лични данни са структурирани в следните регистри:

 Регистър „Администриране на Персонала“;

 Регистър „Клиенти на инвестиционния посредник“;

 Регистър „Маркетинг”;

 Регистър „Бизнес партньори”

 Регистър „Счетоводство и Финансова отчетност“

6. Права на субектите на данни:

6.1 Право на информация

Всеки субект на данни има правото да изисква информация относно вида лични данни, обработвани от „САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП“ ООД, които го засягат лично. Тази информация следва да бъде предоставена независимо от мястото, където личните данни се обработват. Субектът на данни може да отправи всякаква подобна заявка за информация към управителя на Администратора Боян Огнянов Боев. Посоченият контакт трябва да съдейства на субекта като му предостави, по възможност, обработваните за него лични данни в желания от него формат, който трябва да бъде структуриран, в широко използван и пригоден формат за машинно четене. Субектът на данни има право на информация за целите на обработване на личните му данни, която му се предоставя при събиране на личните му данни и при последваща промяна на целите на обработване.

6.2 Искане за корекция

Ако съхраняваните лични данни са некоректни или непълни, субектът на данни може да изиска те да бъдат коригирани. Субектите на данни са отговорни за предоставянето на коректни лични данни на Администратора. В допълнение към това, субектът на данните следва да информира Администратора относно всякакви релевантни промени в личните му данни (като промени в адреса или името на субекта).

6.3 Ограничаване използването

Във всеки момент от обработването на личните данни, субектът на данни може да поиска от Администратора да ограничи използването на личните му данни за част или всички цели на обработването, за което субектът е дал съгласие.

6.4 Отказ на искане за информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни

Ако искането за информация, корекция или ограничаването на обработването бъде отказано, субектът на данни ще бъде информиран относно причината за съответния отказ. Отказът се прави във вида на подаденото искане от субекта и следва да бъде мотивиран.

6.5 Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Всяко лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. При упражняване на това право от страна на субекта на данни, Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

6.6. Право на възражение

Всеки субект на данни има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на лични данни, освен ако не докаже, че съществува основание за продължаване на обработването.

6.7. Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Субектът на лични данни има право да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора. Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

6.8. Въпроси и жалби / средства за правна защита

В случай, че субектът на лични данни смята, че Администраторът нарушава приложимата нормативна уредба, той има правото да се свърже с Администратора за изясняване на въпроса. Разбира се, има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично от субекта на лични данни или от изрично упълномощено от него лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Администраторът се произнася по искането в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си Администраторът дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивира отговора си.

6.9. Право да изрази съгласие за обработване на личните му данни

За наличие на “съгласие” Администраторът приема само в случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие, без върху него да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, не е валидно основание за обработване на лични данни.

Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между Администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът следва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

В повечето случаи, съгласието за обработка на лични данни се получава рутинно  

от Администратора, като се използват стандартни документи за съгласие, например, когато нов клиент подписва договор или по време на набиране на нов персонал.

6.10. Право на представителство

Субектът на данни може да упълномощи друго лице да упражнява правата по т. 6.1. до т. 6.9. от настоящата политика. Упълномощаването следва да бъде изрично направено в писмена форма с нотариална заверка. При всяко едно упражняване на правата на субекта на данни, пълномощникът е длъжен да представи копие от пълномощното си на Администратора или на обработващият лични данни от името на Администратора.

II. Сигурност на личните данни:

САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД осигурява сигурността на личните данни съгласно принципите, заложени в ОРЗД/ ЗЗЛД като взема подходящи и достатъчни административни, технически и организационни мерки, за да осигури защита на данните от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

7. Общи принципи, свързани с обработването и сигурността на личните данни:

7.1. Допустимост на обработването на данните

Обработването на лични данни е допустима единствено ако субектът на данните се е съгласил с това, ако е налице законово задължение за обработка на данните, при сключване или изпълнение на договор, когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице. Допустимостта на обработването на личните данни е предпоставка за предаване на лични данни.

Съгласието следва да бъде декларирано в писмена форма или въз основа на други законово допустими средства, а субектът на данните трябва да бъде уведомен предварително относно целта на обработването и възможността за предаване на лични данни на трети страни. Върху предоставянето на съгласие се поставя акцент, когато се включва в други декларации, така че да бъде ясно за субекта на данните.

7.2. Предвидена цел

Лични данни могат да бъдат събирани единствено за изчерпателно изброените цели и не могат да бъдат обработвани за цели, различни от предвидените. Целта на събиране и обработване на данните трябва да бъде съобразена от Администратора при допълнително обработване и съхраняване на такива данни. Промени в целта са допустими единствено със съгласието на субекта на данните или ако това е разрешено от местното законодателство на съответната държава, от която са получени личните данни.

7.3. Икономия на данните

Обработването на лични данни трябва да бъде необходимо за предвидената цел. Наличните възможности за анонимизация или въвеждане на псевдонимизация за

личните данни трябва да се използват на ранен етап, доколкото това е възможно и рентабилно за предвидената защитна цел.

7.4. Качество на данните

Личните данни трябва да бъдат фактически верни и, доколкото е необходимо, актуални. Администраторът предприема подходящи и разумни мерки за коригиране или изтриване на неправилните или непълни данни.

7.5. Сигурност на данните

Администраторът на данните въведежда подходящи технически и организационни мерки, за да осигури необходимата сигурност на данните. Тези мерки се отнасят в частност до компютрите (сървъри и работни места), мрежите и комуникационните връзки и приложения, като те са инкорпорирани в системата за управление на ИТ сигурността. Подходящи мерки се предприемат за защита на тези данни от изтриване по погрешка, неоторизирано изтриване или изгубване. Пълна информация е представена в Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.

7.6. Поверителност на обработването на данните

Единствено оторизиран персонал, който се е ангажирал да спазва изискванията за поверителност на данните, има право да участва в обработването на лични данни. На служителите е забранено да използват такива данни за лични цели или да ги предоставят на неоторизирани дружества и трети страни. Неоторизирани в този контекст означава и използването на лични данни от служители, които не се нуждаят от достъп до такива данни, за да изпълняват служебните си отговорности. Задължението за поверителност продължава да действа и след прекратяване на трудовите/гражданските/служебните правоотношения с Администратора.

8. Административни и технически мерки за защита на личните данни:

САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД използва административни и технически мерки за защита на личните данни, които обработва чрез своите служители или предоставя за обработване на трети лица - обработващи на лични данни. Тези мерки се изразяват в следното:

8.1. Всички служители на Администратора са отговорни за гарантирането на сигурността при съхранението на данните, които обработват, както и за това, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети лица, освен ако Администраторът не е предоставил такива права на тези трети лица въз основата на писмен договор или клауза за поверителност;

8.2. За осигуряване на адекватна защита на личните данни, които Администратора обработва, се прилагат всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство, както и добрите практики и технологии с цел защита на данните. Информацията се съхранява на собствен сървър и в база данни /CRM/, като достъп до информацията имат само лица, които работят по конкретната сделка, съответно имат основание за достъп до информацията. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, с осигурена технологична възможност за проследяване на сесиите за достъп. Администраторът разполага с

физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на законовите му задължения относно защитата на личните данни, които обработва.

8.3. С цел осигуряване на достатъчна защита на обработваните лични данни, САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД използва следните технически мерки (защита от вируси, защитна стена, опция за криптиране/ шифроване);

8.4. Администраторът взема мерки, гарантиращи защитата на личната информация срещу случайно унищожаване или загуба;

8.5. Администраторът определя процедури за възстановяване на наличността на лични данни след физически или технически инцидент. С оглед изпълнение на тези задължения, Администраторът осигурява необходимите технически средства (сървъри, компютърна мрежа, облачно пространство), за които се предприемат защитните мерки по т. 8.3. от настоящия раздел.

9. Административни и организационни мерки за защита на личните данни:

9.1. Администраторът въвежда следните мерки за ограничаване на достъпа до физическите носители на данни – (например поставени ключалки с високо ниво на защита на вратите на офиса на Администратора, както и на вратите, осигуряваща достъп до сградата, в която се намира офиса; заключване на шкафовете, в които се намират хартиените носители на създадените регистри);

9.2. Администраторът въвежда политика на „чистото бюро“. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където могат да бъдат достъпни за неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените защитени помещения без изрично разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по обработване на лични данни, те следва да бъдат архивирани по съответния ред, а ако липсва основание за тяхното архивиране, следва да бъдат унищожени;

9.3. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани. Записите на хартиен носител, чиито срок за обработване е изтекъл, следва да бъдат нарязани (шредирани) и унищожени като "поверителни отпадъци". Данните върху твърдите дискове на неизползвани персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно въведените процедури;

9.4. Обработването на лични данни извън обектите на Администратора се осъществява съгласно съответните процедурни правила и е допустимо с изрично писмено съгласие на прекия ръководител на обработващия лични данни или на Администратора.

III. Съхраняване, унищожаване и инвентаризация на лични данни:

10. Съхраняване

10.1. САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за период, по-дълъг от необходимия за осъществяване на обработването, за което е дадено съгласието на субекта на лични данни и с оглед на целите, за които са били събрани. Съхраняване на лични данни за по-дълъг период е допустимо и без изричното съгласние на субекта на данни, ако е

предвидено в нормативен акт на вътрешното законодателство или на правото на Европейския съюз;

10.2. Администраторът може да съхранява данни за по-дълъг период от необходимия за извършване на обработването, за което е дадено съгласие и в случаите, когато личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните;

10.3. Периодът за съхраняване на всяка категория лични данни, обособена в отделен регистър, се определя в приета от Администратора процедура (Процедура за съхраняване и унищожаване на данните). В тази процедура са посочени критериите, използвани за определяне на периода на съхранение, включително всякакви законови задължения вменени на Администратора по отношение съхранение на данните.

10.4. Процедурата за съхранение и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху физически носители се прилагат във всички случаи.

11. Унищожаване

Личните данни трябва да бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране на подходящо ниво на сигурност. Спазването на процедурата е задължително с оглед гарантиране защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

IV. Предоставяне на лични данни на трети лица

12.1. Администраторът на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

а). физически лица, за които се отнасят данните;

б). лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или

в). лица, за които правото произтича по силата на договор;

12.2. С цел предоставяне на услуги, Администраторът предоставя информация /необходими лични данни/ за изпълнението на поето договорно задължение към субекта на лични данни. Администраторът предоставя лични данни на трети страни, които предоставят услуги от негово име въз основа на изрична писмена инструкция/ писмен договор. Тези трети страни нямат право да използват или разкриват данните извън целите, за които са им предоставени, освен когато това е необходимо за извършване на услуги от името на Администратора или за съобразяване със законови изисквания. Целите за обработване на предоставените лични данни са изрично определени в писмената инструкция/ писмения договор, въз основа на който данните са предоставени на третото лице. Третите лица (обработващи на лични данни) са задължени да осигурят необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, предоставeни от Администратора или по-големи;

12.3. Администраторът споделя получените лични данни с негови филиали, с дружества от групата и съвместни партньори въз основа на изрична писмена инструкция или писмен договор. Тези лица могат да използват информацията за целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. При предоставено изрично съгласие от субекта на лични данни, последните могат да бъдат споделени с трети страни въз основа на писмен договор, за техни собствени цели, като например предлагане на продукти и услуги, които могат да представляват интерес за субекта на данни;

12.4. Администраторът споделя лични данни с компетентни органи/ лица с оглед организиране защитата на законните си права и интереси при иницииране на заповедни, арбитражни, охранителни, искови и други производства;

12.5. Администраторът разкрива лични данни за субекти, чиито лични данни обработва, когато е задължен за това по закон, подзаконов нормативен акт, международен договор или акт на правото на Европейския съюз, или във връзка със съдебна процедура, в отговор на искане от държавни органи, (например правоприлагащи или разследващи органи), или при съмнение за сериозно и незаконосъобразно засягане законните права и интереси на субектите на правото.

V. Обучение

13. Цел

Като има предвид уредбата на защитата на личните данни на физически лица и засилените мерки за защита на личните данни, въведени със ЗЗЛД, САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД) отчита необходимостта от провеждане на първоначално и последващо обучение на своя персонал, в задълженията на който е включено обработването на лични данни на физически лица от името на Администратора. Първоначалното и последващите обучения имат за цел да информират служителите относно установените правила и процедури за спазването на настоящата Политика и приложимата нормативна уредба в сферата на защита на личните данни, както и други въпроси, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Чрез обученията на работниците и служителите се цели постигане на тяхната осведоменост относно вече наличните или нововъзникнали изисквания относно защитата на личните данни, както и предприетите от Администратора мерки в съответствие с тях.

VI. Преходни и заключителни разпоредби:

14.1. Настоящата Политика е приета с Решение № 01 от 05/09/2018 г. на управителя на „САГА ГЛОБАЛ ФИНАКОРП ООД и влиза в сила от 15.09.2018г.;

14.2. Субектите на лични данни могат да се запознаят с настоящата политика в офиса на Администратора, находящ се в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 41, както и на сайта на Администратора http://www. saga-global.com/;

14.3. С цел прилагане най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, Администраторът ще актуализира редовно настоящата

Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как Администратора се грижи за защитата на личните данни, които събира.

Лице за контакт по въпроси свързани със защита на личните данни към „САГА КОМОДИТИС”АД е:

име: Боян Боев
телефон: 02 489 46 36
адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 41
имейл адрес: bboev@saga-global.com

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 05.09. 2018г.