• Prostredníctvom IS Zagora Finacorp, Saga Global Finacorp ponúka prístup na najlikvidnejšej burze o obchodovaní s emisnými povolenkami – londýnska burza The ICE, na ktorej vykonáva príkazy.
  • Po uzavretí zmluvy o uskutočnení transakcií s finančnými nástrojmi, IS zriadi klientský účet, na ktorom klient uchováva finančné prostriedky a aktíva.

  • Po tejto fáze poskytuje viazaný agent Saga Global Finacorp klientovi informácie o pohybe cien, vysvetľuje parametre ponúkaných finančných transakcií,prijíma a odovzdáva príkazy na uskutočnenie transakcií investičnému sprostredkovateľovi a zároveň má na starosti plynulú komunikáciu s klientom.
  • Pre každú transakciu vykonanú na príkaz klienta IS pošle potvrdenie. Nasledujúceho pracovného dňa klient dostane denný výpis o stave svojho klientskeho účtu na základe všetkých uskutočnených transakcií, ktorý obsahuje zostatok finančných prostriedkov a kvót na účte.
  • Klient má možnosť držať otvorené dlhodobé pozície na nákup / predaj futures kontraktov emisných kvót s príslušnými splatnostiami na burze ICE.
  • Klient má možnosť otvárať a zatvárať pozície v súlade s podmienkami na uskutočnenie obchodov na zahraničných trhoch.

  • Klient má možnosť zabezpečiť svoje potreby prostredníctvom všetkých splatností na burze až do roku 2023.