Terms & Conditions

DÔVERNOSŤ A POLITIKA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V SAGA GLOBAL FINACORP s.r.o.

Úvod

SAGA GLOBAL FINACORP s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“) je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri agentúry registrácie zápisov s IC: 205087790, so sídlom a adresou vedenia: Sofia, 41, Georg Vashington str. a webovou stránkou http://www.saga-global.com/.
 
Saga Global Finacorp s.r.o. pôsobí v oblasti obchodovania s emisnými kvótami, ako je poskytovanie a vykonávanie za odmenu v mene a na základe plnej a bezpodmienečnej zodpovednosti investičného sprostredkovateľa investičné služby a činnosti, ako nasledovne: pozývanie klientov na uzatváranie transakcií; prijímanie a odovzdánie príkazov klientov; poskytovanie finančných nástrojov; konzultačné a sprostredkovateľské služby, pre ktoré sa nevyžaduje licencia alebo povolenie.
 
Saga Global Finacorp s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES (ďalej len „CPAA“) a zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len „LPPD“).
 
S týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) spoločnosť Saga Global Finacorp s.r.o. zohľadňuje integritu jednotlivca a snaží sa chrániť pred neoprávneným spracovaním osobných údajov jednotlivcov. V súlade s bulharskou legislatívou, ARPD a osvedčenými postupmi Saga Global Finacorp s.r.o. prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Porozumenie týmito Zásadami pred použitím našich služieb je nevyhnutné, pretože zahŕňa zhromažďovanie určitých kategórií osobných údajov, ktoré vyžaduje spoločnosť Saga Global Finacorp s.r.o. pre úplné poskytovanie služieb.

Ciele a rozsah Zásad

S týmito Zásadami ochrany osobných údajov sa spoločnosť Saga Global Finacorp sro snaží informovať jednotlivcov o:

  • účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov;
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým môžu byť údaje poskytnuté;
  • základe pre spracovanie osobných údajov / povinný alebo dobrovoľný charakter poskytovania údajov / a o dôsledkoch odmietnutia ich poskytovania;
  • informáciach o práve na prístup, práve na opravu a vymazaní zozbieraných údajov.